Home » Algemene voorwaarden

Download PDF versie Print versie
1 Algemeen:
1-1 Door Uw bestelling via onze Onlineshop www.simbeads.be geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat en ons privacy statement dat te vinden is op onze website. DeBesteWebWinkels heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2 Aanvragen Voorwaarden:
2-1 Deze leveringsvoorwaarden van DeBesteWebWinkels zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij DeBesteWebWinkels te Vught (Nederland). Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van DeBesteWebWinkels worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden aan:
DeBesteWebWinkels
KvK: 16073699 te Eindhoven
BTW: NL-142890959B01
Tevens zijn onze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

3 Aanbod:
3-1 De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto''s en duidelijke productbeschrijvingen met daarin o.a. lengte, kleur en materiaalsoort. De aangeboden artikelen worden zo volledig als redelijkheid vereist beschreven en bezit de eigenschappen die door DeBesteWebWinkels in het aanbod worden genoemd. Bij de aangeboden artikelen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop ervan verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.
3-2 Het aanbod van de door DeBesteWebWinkels aangeboden artikelen is vooralsnog uitsluitend gericht op particuliere verkoop.

4 Acceptatie van Bestellingen:
4-1 Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt DeBesteWebWinkels zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Voor speciaal bestelde artikelen voor klanten is DeBesteWebWinkels gerechtigd een bedrag vooraf door de klant te laten betalen.
4-2 Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, tenzij dit nadrukkelijk anders staat aangegeven. Het kan echter voorkomen dat een aangeboden artikel gelijktijdig besteld wordt via onze Onlineshop. Indien een "dubbele" bestelling plaatsvindt van een aangeboden artikel en vervolgens daardoor is uitverkocht, geeft DeBesteWebWinkels hiervan via Email bericht. DeBesteWebWinkels is niet verantwoordelijk als artikelen uitverkocht zijn, wel zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en eventueel het zelfde artikel in een andere kleur, of als nalevering aan u aanbieden.

5 Zichttermijn
5-1 Voor al het aanbod van DeBesteWebWinkels geldt een zichttermijn van 7 dagen.
5-2 Tijdens de zichttermijn mogen de aangeboden artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het aangeboden artikelen te passen. Enkel de artikelen waarbij duidelijk aangegeven staat dat ze uit hygiënisch oogpunt bekeken niet geretourneerd kunnen worden, uitgesloten.
5-3 De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant.

6 Voorwaarden Retourzending:
6-1 De klant dient alvorens het artikel retour te zenden ten alle tijden contact op te nemen met DeBesteWebWinkels. Het zij schriftelijk, per E-mail of telefonisch binnen het zichttermijn van de 7 dagen.
6-2 DeBesteWebWinkels heeft het recht retourzendingen, zonder vooraf opgegeven aangegeven verzending hiervan, in rekening te brengen.
6-3 Retourzendingen dienen in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 7 dagen van de zichttermijn te worden verstuurd.
DeBesteWebWinkels is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte artikelen die niet aangetekend via TPG Post (NL) of De Post (BE) zijn retour gezonden.
6-4 De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door TPG Post (NL) of De Post (BE). In dien het pakket wordt bezorgd door TPG Post (NL) of De Post (BE), wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.
6-5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. DeBesteWebWinkels accepteert in dat opzicht een door TPG Post (NL) of De Post (BE) afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.
6-6 DeBesteWebWinkels biedt haar klanten de mogelijkheid de door haar aangeboden artikelen aangetekend en verzekerd te verzenden via de leveringsvoorwaarden van TPG Post (NL) of De Post
(BE). Let Op! Bestellingen die via normale standaard verzendwijze worden verzonden, zijn voor het risico van de klant. DeBesteWebWinkels is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die verzonden zijn via standaard verzendwijze.
6-7 De voorwaarden van terugzending worden vermeld alvorens men een bestelling bij DeBesteWebWinkels plaatst. De Klant kan pas een bestelling plaatsen, na akkoord te zijn gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van DeBesteWebWinkels. DeBesteWebWinkels is niet aansprakelijk voor het niet lezen van deze voorwaarden, maar toch voor akkoord te hebben aangevinkt.

7 Totstandkoming Koopovereenkomst:
7-1 Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn op de door
DeBesteWebWinkels wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 7 dagen zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5-2 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

8 Levering:
8-1 Levering geschiedt aan de hand van de door de klant gekozen wijze van betaling. Heeft de klant gekozen voor vooraf overboeken op onze bank- of girorekening, dan wordt de bestelling verzonden op de dag van de ontvangen betaling. (Rekening houdend met de leveringsvoorwaarden van TPG Post (NL) of De Post (BE)) De klant ontvangt ten alle tijden een ontvangst van betaling bevestiging via
E-mail.
8-2 De wijze van vervoer wordt bepaald door de klant. Deze kan kiezen voor verschillende verzendmethodes van TPG Post (NL) of De Post (BE), waarbij de bestelde artikelen worden afgeleverd door TPG Post (NL) of De Post (BE). Deze verzendmethodes zijn afhankelijk van orderbedrag van uw bestelling. Bestellingen tot 15 euro worden via de standaard verzendmethode van TPG Post (NL) of De Post (BE) verstuurd, boven de 15 euro worden bestellingen via Pakketpost van TPG Post (NL) of De Post (BE) verstuurd.
8-3 Indien een bestelling verzonden wordt via TPG Post (NL) of De Post (BE), worden deze kosten in rekening gebracht als onderdeel van de totale verzendkosten. De toepasselijke verzendkosten staan aangegeven op onze internetsite. Deze kosten zijn inclusief het verzendklaar maken, verpakken, controleren, transporteren en bezorgen van Uw bestelling. Retour gezonden artikelen worden conform artikel 6 Voorwaarden Retourzending, exclusief de verzendkosten op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
8-4 Aangeboden artikelen blijven eigendom van DeBesteWebWinkels, zolang niet het volledige openstaande bedrag voor deze goederen zijn voldaan door de klant.

9 Transport Risico:
9-1 DeBesteWebWinkels is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de standaard verzendmethode van TPG Post (NL) of De Post (BE). Nadat de artikelen door de TPG Post (NL) of De Post (BE) zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

10 Garantie:
10-1 DeBesteWebWinkels garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, als ook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van DeBesteWebWinkels. Deze is 1 jaar/365 dagen  voor horloges (indien anders vermeld),voor parels 1jaar/365 dagen (indien anders vermeld), en voor bijou sieraden 3 maanden (indien anders vermeld).
10-2 Elk gebrek aan een aangekocht artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door DeBesteWebWinkels op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld of gratis worden vervangen waar mogelijk, als artikelen niet meer leverbaar zijn is DeBesteWebWinkels gerechtigd soortgelijk artikel als vervanging aan te bieden. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is DeBesteWebWinkels gerechtigd hare keuze eveneens te kiezen voor teruggave van de koopprijs exclusief verzendkosten.
10-3 De door DeBesteWebWinkels verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
• Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid
• Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor bedoeld is
• Aantasting van de artikelen door douchen, zwemmen, Eau de Toilettes, Eau de Parfums, body lotions, body sprays of elke andere vorm van substanties en/of water, waar de aangekochte artikelen door beschadigd kunnen raken
• Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van de artikelen aan elke vorm van vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
• Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden
• Als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen
• Op het verlies van of het loslaten van Strass steentjes al dan niet van Swarovski, wordt geen garantie verleend. Ondanks het zorgvuldig en goed vervaardigen van deze onderdelen, blijft het een kwetsbaar product
10-4 Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard. Tevens is DeBesteWebWinkels niet aansprakelijk voor het niet goed of niet juist weergeven van de kleurinstellingen t.g.v. de beeldresolutie van het beeldscherm van de Klant.
10-5 In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikelen te retourneren binnen het zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Conform artikel 6-1 Voorwaarden Retourzending.
10-6 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichtte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen twee maanden na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch(E-mail), schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist DeBesteWebWinkels of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is DeBesteWebWinkels in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
10-7 DeBesteWebWinkels is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door DeBesteWebWinkels geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van DeBesteWebWinkels.
10-8 (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van DeBesteWebWinkels.
10-9 Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een bestek der kosten worden opgesteld.

11 Betalen:
11-1 Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 14 dagen te worden betaald op onze bank of girorekening. Na het ontvangen van deze betaling ontvangt de klant een ontvangst der betaling en wordt indien mogelijk, dezelfde dag het pakket aangeboden bij TPG Post (NL) of De Post (BE).
11-2 Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van 25 Euro aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast
kan DeBesteWebWinkels, per verstuurde herinnering, herinneringskosten in rekening brengen.
11-3 Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

12 Persoonsregistratie/Privacyverklaring:
12-1 Door het plaatsen van een bestelling in onze Onlineshop www.simbeads.be worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van DeBesteWebWinkels. Alle gegevens die U ons doorgeeft worden door DeBesteWebWinkels opgeslagen en in een eigen bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen. Dit geldt ook voor mensen die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief.
12-2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
12-3 Indien U geen prijs stelt op ongevraagde reclame via post of E-mail, verzoeken wij U dit aan ons kenbaar te maken.
12-4 DeBesteWebWinkels verstrekt onder geen beding of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden! Waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen.

13 Overige Bepalingen:
13-1 Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings per post, E-mail of via onze Internetsite, kan DeBesteWebWinkels geen aansprakelijkheid aanvaarden.
13-2 De klant is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde of gepersonaliseerde bestelbonnen; hij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of nietgerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.
13-3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopwaarden.
13-4 Op deze verkoopswaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

DeBesteWebWinkels B.V.
KvK: 16073699 te Eindhoven (Nederland)
Op de algemene voorwaarden van DeBesteWebWinkels is de Nederlandse wet voor "kopen op afstand" van toepassing.

Contact

SimBeads.be
Nieuwstraat 2
5271 AD Sint-Michielsgestel
Nederland
T. +31(0)73-6843418
F.

info@simbeads.be
Simbeads.nl is een onderdeel van SimStars International B.V.